صنایع چوبی تراشه

فعالیت شرکت در گروه تولید:


الف:سالن تولیدات چوبی

ب: سالن تولید فیبر فشرده (MDF)

ج: سالن تولیدات سنگهای مصنوعی (Solid Surface)

گروه کارشناسی و مشاوره:

تحقیقات آزمایشگاهی انواع گونه های چوبی و مطابقت با استانداردهای رایج دنیا توسط کارشناسان صنایع چوب و کاغذ، نظارت و راه اندازی خطوط تولید صنعت

 چوب و کنترول کیفی محصولات این صنعت. طراحی ومحاسبات سازه های چوبی با استفاده از نرم افزارهای مهندسی سازه